Проектиране

Фирма "Евродизайн Енерджи" ООД изготвя цялостни проекти за изграждане на фотоволтаични централи (ФЕЦ).
Инвестиционният проект необходим за получаване на разрешение за строеж на една фотоволтаична система и обхваща следните части:
- Електротехническа - чертежи на разположението на модулите и на стринговете, ел. схеми, заземление и бълниезащита;
- Конструктивна;
- Архитектурна;
- Геодезическа - точното разположение на модулите в имота (по географски координати) и надморска височина;
- Технологична
- План за безопасност и здраве (ПБЗ).

Ние изработваме проекти за фотоволтаични системи, които са свързани към обществената електрическа мрежа и проекти за автономни фотоволтаични ( OffGrid) системи.